понеділок, 19 жовтня 2020 р.


  Для учнів

Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання
учнів третіх і четвертих класів Нової української школи

Особливості оцінювання результатів навчання учнів
з навчального предмета «Іноземна мова»

Оцінювання у третіх-четвертих класах з іноземних мов здійснюється з урахуванням усіх видів мовленнєвої діяльності, однак особлива увага приділяється сприйманню мови на слух та усному мовленню. Будь-яка письмова діяльність має відбуватись на рівні слова/фрази, оскільки необхідні навики організації тексту ще не притаманні дітям цього віку та рівню мовної компетентності (відповідно до вимог Європейських рекомендацій з мовної освіти на рівні А1). 

Діти молодшого шкільного віку краще справляються з простими чітко сформованими завданнями, що базуються на їх власному життєвому досвіді, зі зрозумілими інструкціями, а також такими, що не потребують тривалого обдумування чи навантаження пам’яті. Оцінювання в цілому повинно відбуватись у ситуації з низьким рівнем стресу, без страху бути покараним за помилку.

Варіативність тестових завдань має відповідати цілям оцінювання різних мовних компетентностей та вимогам на рівні А1.

Для досягнення високої ефективності оцінювання учнів третіх-четвертих класів на рівні А1 тести мають:

 • враховувати когнітивний та соціальний розвиток учнів;
 • відповідати освітнім цілям початкової школи та базуватись на навчальній програмі;
 • розвивати використання мови за допомогою простих зрозумілих учням завдань;
 • уникати оцінювання за кількістю зроблених помилок, але оцінювати за досягненнями і стараннями у виконанні того чи іншого завдання;
 • враховувати вікові особливості учнів та привертати увагу дітей (наприклад, використовувати яскраві малюнки, цікаві описові завдання тощо).
 • оцінювати об’єктивно і надавати зрозумілі рекомендації щодо покращення мовних компетентностей, що заохочують до подальшого опанування мови на вищих рівнях.

Для оцінювання сприймання мови необхідно звертати увагу на такі уміння учнів:

 • розпізнавати імена та описи людей;
 • розпізнавати імена і назви, перевіряти правопис слів;
 • розпізнавати окремі слова, імена і розпізнавати детальну інформацію у прослуханому тексті;
 • сприймати конкретну детальну інформацію у текстах широкої тематики;
 • розпізнавати кольори, назви об’єктів та іншу конкретну інформацію.

Для оцінювання читання та письма необхідно звертати увагу на такі уміння учнів:

 • співвідносити слова з їх значеннями;
 • знати і використовувати функціональні фрази;
 • читати і розуміти детальну інформацію і загальний зміст тексту;
 • читати з розумінням фактичну інформацію, знати лексичні і граматичні конструкції;
 • розпізнавати окремі слова і вирази зі схожим змістом;
 • писати короткі повідомлення та передавати зміст у письмовій формі.

Для оцінювання усного мовлення необхідно звертати увагу на такі уміння учнів:

 • описувати картинки короткими фразами і реченнями;
 • описувати події та об’єкти з опорою на картинку.

Формат тесту має відображати часту зміну діяльності чи тестових завдань, передбачати короткі, «активні» завдання в ігровій формі, наприклад завдання з розфарбування об’єктів/предметів на картинці, співвіднесення картинки з ілюстрованим словом чи назвою предмета, обрання відповідної картинки з трьох запропонованих варіантів згідно з інструкцією тощо.

Оцінювання навчальних досягнень учнів

Здійснення контролю забезпечує своєчасне корегування навчального процесу з метою приведення його до рівня, заданого програмою й стандартом, що окреслюють очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Зміст навчання іноземної мови охоплює такі види мовленнєвої діяльності: рецептивні, продуктивні та інтеракційні. Для участі в них необхідні такі уміння: сприймання на слух; зорове сприймання; усне та писемне продукування; усна, писемна та онлайн взаємодія. Для виявлення рівня володіння кожним умінням розроблені відповідні критерії.

Мовленнєві уміння є основою для реалізації системи контролю над ходом і якістю засвоєння учнями змісту навчання іноземної мови.

Учні з самого початку навчання повинні знати, яких результатів їм потрібно досягти, і що від них очікують. У цьому полягає й певний стимул до підвищення якості власних знань і умінь.

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне (не поурочне), тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація.

Основною ланкою в системі контролю у закладах загальної середньої освіти є поточний контроль, що проводиться систематично з метою встановлення правильності розуміння навчального матеріалу й рівнів його опанування та здійснення корегування щодо застосовуваних технологій навчання.

Основна функція поточного контролю – навчальна. Запитання, завдання, тести спрямовані на закріплення вивченого матеріалу й повторення пройденого, тому індивідуальні форми доцільно поєднувати із фронтальною роботою групи.

Тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання. Окремого оцінювання для виставлення тематичних оцінок не передбачено. Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються.

 

Важливою ланкою в системі контролю є семестровий контроль, що проводиться періодично з метою перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу в обсязі навчальних тем, розділів семестру й підтвердження результатів поточних балів, отриманих учнями раніше. Семестровий контроль проводиться двічі на рік.

Завдання для проведення семестрового контролю складаються на основі програми, охоплюють найбільш актуальні розділи й теми вивченого матеріалу, розробляються вчителем з урахуванням рівня навченості, що дозволяє реалізувати диференційований підхід до навчання.

Семестровий контроль проводиться за всіма мовленнєвими уміннями. У журналі робиться, наприклад, такий запис:

5.12.

18.12.

22.12.

25.12.

Контроль

аудіювання

Контроль

говоріння

Контроль

читання

Контроль

письма

Звертаємо увагу, що «Контроль» не є контрольною роботою і може бути комплексним та проводитись у формі тестування.

Оцінка за семестр ставиться на основі поточного оцінювання (тематичного) та оцінок контролю з мовленнєвих умінь.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ІНОЗЕМНИХ МОВ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація. Більшість прийомів поточного оцінювання спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили, тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання й виставляється єдиний тематичний бал. Під час виставлення тематичного бала результати перевірки робочих зошитів не враховуються.

Семестрове оцінювання з іноземної мови проводиться один раз наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо).

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Аудіювання*

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) розпізнає на слух найбільш поширені слова в мовленні, яке звучить в уповільненому темпі

2

Учень(учениця) розпізнає на слух найбільш поширені словосполучення в мовленні, яке звучить в уповільненому темпі

3

Учень (учениця) розпізнає на слух окремі прості непоширені речення й мовленнєві зразки, побудовані на вивченому мовному матеріалі в мовленні, яке звучить в уповільненому темпі

 

II. Середній

4

Учень (учениця) розпізнає на слух прості речення, фрази та мовленнєві зразки, що звучать у нормальному темпі. В основному розуміє зміст прослуханого тексту, в якому використаний знайомий мовний матеріал

5

Учень (учениця) розуміє основний зміст поданих у нормальному темпі текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі

6

Учень (учениця) розуміє основний зміст поданих у нормальному темпі невеликих за обсягом текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) розуміє основний зміст поданих у нормальному темпі текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, сприймає більшу частину необхідної інформації, подану у вигляді оціночних суджень, опису, аргументації

8

Учень (учениця) розуміє основний зміст стандартного мовлення в межах тематики ситуативного мовлення яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. В основному сприймає на слух експліцитно подану інформацію

9

Учень (учениця) розуміє основний зміст мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, а також сприймає основний зміст повідомлень і фактичну інформацію, подану в повідомленні

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) розуміє основний зміст мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатись, а також основний зміст чітких повідомлень різного рівня складності

11

Учень (учениця) розуміє тривале мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. Уміє знаходити в інформаційних текстах з незнайомим матеріалом необхідну інформацію, подану у вигляді оціночних суджень, опису, аргументації

12

Учень (учениця) розуміє тривале мовлення й основний зміст повідомлень, сприймає на слух подану фактичну інформацію в повідомленні

* Обсяг тексту, рівень складності, лексична та грамматична наповнюваність, тематика текстів формуються вчителем відповідно до Програмових вимог, для кожного етапу навчання та типу навчального закладу.

Читання*

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) уміє розпізнавати та читати окремі вивчені слова на основі матеріалу, що вивчався

2

Учень (учениця) вміє розпізнавати та читати окремі вивчені словосполучення на основі матеріалу, що вивчався

3

Учень(учениця) вміє розпізнавати та читати окремі прості непоширені речення на основі матеріалу, що вивчався

 

II. Середній

4

Учень (учениця) уміє читати вголос і про себе з розумінням основного змісту тексти, побудовані на вивченому матеріалі. Уміє частково знаходити необхідну інформацію у вигляді оціночних суджень за умови, що в текстах використовується знайомий мовний матеріал

5

Учень (учениця) вміє читати вголос і про себе з розумінням основного змісту тексти, які можуть містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. Уміє частково знаходити необхідну інформацію у вигляді оціночних суджень, опису за умови, що в текстах використовується знайомий мовний матеріал

6

Учень/учениця вміє читати з повним розумінням тексти, які можуть містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. Уміє знаходити необхідну інформацію у вигляді оціночних суджень, опису, аргументації за умови, що в текстах використовується знайомий мовний матеріал

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) уміє читати з повним розумінням тексти, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися; уміє знаходити потрібну інформацію в текстах інформативного характеру

8

Учень (учениця) вміє читати з повним розумінням тексти, які містять певну кількість незнайомих слів, знаходити й аналізувати потрібну інформацію

9

Учень (учениця) вміє читати з повним розумінням тексти, використовуючи словник, знаходити потрібну інформацію, аналізувати її та робити відповідні висновки

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) вміє читати з розумінням основного змісту тексти, аналізує їх, розуміє прочитаний текст, установлюючи логічні зв'язки всередині речення та між реченнями

11

Учень (учениця) уміє читати тексти, аналізує їх і робить власні висновки, розуміє логічні зв'язки в рамках тексту та між його окремими частинами

12

Учень (учениця) уміє читати тексти, аналізує їх і робить висновки, порівнює отриману інформацію з власним досвідом. У повному обсязі розуміє тему прочитаного тексту різного рівня складності

* Обсяг, тематика, характер текстів для читання визначаються вчителем відповідно до Програмових вимог для кожного етапу навчання та типу навчального закладу.

Говоріння*

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) знає найбільш поширені вивчені слова, проте не завжди адекватно використовує їх у мовленні, допускає фонематичні помилки

2

Учень (учениця) знає найбільш поширені вивчені словосполучення, проте не завжди адекватно використовує їх у мовленні, допускає фонематичні помилки

3

Учень (учениця) використовує в мовленні прості непоширені речення з опорою на зразок, має труднощі у вирішенні поставленого комунікативного завдання в ситуаціях на задану тему, допускає фонематичні помилки

 

II. Середній

4

Учень (учениця) уміє в основному логічно розпочинати та підтримувати бесіду, при цьому використовуючи обмежений словниковий запас та елементарні граматичні структури. На запит співрозмовника дає елементарну оціночну інформацію, відображаючи власну точку зору

5

Учень (учениця) уміє в основному логічно побудувати невеличке монологічне висловлювання та діалогічну взаємодію, допускаючи незначні помилки при використанні лексичних одиниць. Усі звуки в потоці мовлення вимовляються правильно

6

Учень (учениця) упевнено розпочинає, підтримує, відновлює та закінчує розмову у відповідності з мовленнєвою ситуацією. Усі звуки в потоці мовлення вимовляються правильно

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) уміє зв'язно висловлюватись відповідно до навчальної ситуації, малюнка, робити повідомлення з теми, простими реченнями передавати зміст прочитаного, почутого або побаченого, підтримувати бесіду, ставити запитання та відповідати на них

8

Учень (учениця) уміє логічно висловитись у межах вивчених тем відповідно до навчальної ситуації, а також у зв'язку зі змістом прочитаного, почутого або побаченого, висловлюючи власне ставлення до предмета мовлення; уміє підтримувати бесіду, вживаючи короткі репліки. Учень в основному уміє у відповідності з комунікативним завданням використовувати лексичні одиниці та граматичні структури, не допускає фонематичних помилок

9

Учень (учениця) уміє логічно висловлюватись у межах вивчених тем, передавати основний зміст прочитаного, почутого або побаченого, підтримувати бесіду, уживаючи розгорнуті репліки, у відповідності з комунікативним завданням використовує лексичні одиниці та граматичні структури, не допускає фонематичних помилок

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) уміє без підготовки висловлюватись і вести бесіду

в межах вивчених тем, використовує граматичні структури й лексичні одиниці у відповідності з комунікативним завданням, не допускає фонематичних помилок

11

Учень (учениця) уміє логічно й у заданому обсязі побудувати монологічне висловлювання та діалогічну взаємодію, використовуючи граматичні структури й лексичні одиниці у відповідності до комунікативного завдання, не допускаючи при цьому фонематичних помилок

12

Учень (учениця) уміє вільно висловлюватись і вести бесіду в межах вивчених тем, гнучко та ефективно користуючись мовними та мовленнєвими засобами

*Обсяг монологічного висловлювання та кількість реплік у діалогічному мовленні, характер і тематика, лексична та граматична наповнюваність визначаються вчителем відповідно до Програмових вимог для кожного етапу навчання та типу навчального закладу.


Письмо*

Рівень навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Грамотність

 

 

 

Припустима кількість орфографічних помилок

Припустима кількість лексичних, граматичних і стилістичних помилок

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) уміє писати вивчені слова, допускаючи при цьому велику кількість орфографічних помилок

8

9

2

Учень (учениця) уміє писати вивчені словосполучення

6

9

3

Учень (учениця) уміє писати прості непоширені речення відповідно до комунікативної задачі проте зміст повідомлення недостатній за обсягом для розкриття теми та інформативно насичений

6

8

 

II. Середній

4

Учень (учениця) уміє написати листівку за зразком, проте використовує обмежений запас лексики та граматичних структур, допускаючи помилки, які ускладнюють розуміння тексту

6

6

5

Учень (учениця) уміє написати коротке повідомлення за зразком у межах вивченої теми, використовуючи обмежений набір засобів логічного зв'язку при цьому відсутні з'єднувальні кліше, недостатня різноманітність ужитих структур, моделей тощо

4-5

5

6

Учень (учениця) уміє написати коротке повідомлення/лист за зразком у відповідності до поставленого комунікативного завдання, при цьому вжито недостатню кількість з'єднувальних кліше та посередня різноманітність ужитих структур, моделей тощо

4-5

5

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) уміє написати коротке повідомлення за вивченою темою за зразком у відповідності до заданої комунікативної ситуації, допускаючи при цьому ряд помилок при використанні вивчених граматичних структур. Допущені помилки не порушують сприйняття тексту, у роботі вжито ідіоматичні звороти, з'єднувальні кліше, різноманітні структури, моделі тощо

4

4

8

Учень (учениця) уміє без використання опори написати повідомлення за вивченою темою, зробити нотатки, допускаючи ряд помилок при використанні лексичних одиниць. Допущені помилки не порушують сприйняття тексту, у роботі вжито ідіоматичні звороти, з'єднувальні кліше, різноманітні структури, моделі тощо

3

3

9

Учень (учениця) уміє написати повідомлення на запропоновану тему, заповнити анкету, допускаючи ряд орфографічних помилок, які не ускладнюють розуміння інформації, у роботі вжито ідіоматичні звороти, з'єднувальні кліше, різноманітні структури, моделі тощо

3

2

10

Учень (учениця) уміє написати повідомлення, висловлюючи власне ставлення до проблеми, написати особистого листа, при цьому правильно використовуючи вивчені граматичні структури у відповідності до комунікативного завдання, використовуючи достатню кількість ідіоматичних зворотів, з'єднувальних кліше, моделей тощо

2

1

 

IV. Високий

11

Учень (учениця) уміє написати повідомлення, правильно використовуючи лексичні одиниці в рамках тем, пов'язаних з повсякденним життям. Даються при наявності несуттєвих орфографічних, які не порушують акту комунікації (британський або американський варіанти орфографії, орфографічні помилки в географічних назвах тощо)

1-2

 

12

Учень (учениця) уміє подати в письмовому вигляді інформацію у відповідності з комунікативним завданням, висловлюючи власне ставлення до проблеми, при цьому правильно використовуючи лексичні одиниці та граматичні структури

 

 

* Обсяг письмового повідомлення, його тематика, структура, повнота розкриття змісту, лексична насиченість і рівень граматичної компетентності, наповнюваність визначаються вчителем відповідно до Програмових вимог для кожного етапу навчання та типу навчального закладу

Освіта.ua
12.01.2009


Освіта в Україні - Освіта.ua10 безкоштовних ресурсів для вивчення англійської


BBC Learning English - можливість вивчати британську англійську мову з рівня lower intermediate (нижче середнього). Безліч напрямків, відео та аудіо матеріалів з текстівкою і транскрипцією. Один з розділів присвячений конкретно для роботи над вимовою. Курс 6 Minute English - шестихвилинні ролики на різні теми один з найпопулярніших серед користувачів.

Livemocha - це справжнісінька соціальна мережа для вивчаючих іноземні мови. Livemocha - спільнота ентузіастів: вчителі, лінгвісти і, звичайно, всі хто просто вивчає іноземну мову. Члени спільноти допомагають один одному вчитися. Виконали завдання - носії мови виправлять помилки. Також є практика обміну текстовими повідомленнями. Відео або аудіо-чат забезпечать кращу практику. Можете знайти напарника: ви вчите англійську, а йому допомагаєте у вивченні російської і все це в режимі реального часу.

Bussu. На цьому ресурсі теж можна знайти англомовного співрозмовника, до речі, крім англійської та російської тут можна вивчати ще 10 мов. На ресурсі велика кількість уроків для запам’ятовування лексики, постановки вимови та інших аспектів вивчення мови. Також, як і на Livemocha, ваші вправи перевірятиме носій мови, а ви, у свою чергу, його. Добре опрацьовано додаток для iOS та Android.

LinguaLeo - напевно, самий захоплюючий ресурс як для дорослих, так і для дітей. Величезна бібліотека відео, аудіо і текстових матеріалів. Тематичні курси, особистий словник з озвученням. Набір тренувань: аудіювання, кросворди, переклад слів. Нудьгувати не доведеться. З журналу розвитку ви можете дізнатися свій реальний і можливий прогрес у вивченні мови. Випущені програми для iOS і Android - займатися можна в будь-який час і де завгодно.

Duolingo - сайт сподобається навіть дітям. Пропонуються численні письмові уроки та диктанти. Розділ для практики вивченої лексики, за один курс ви можете вивчити до 2000 слів. У міру проходження уроків користувачі паралельно допомагають переводити веб-сайти та інші документи. Крім сайта існують програми для iOS і Android.

ESLPod - жива американська англійська мова, багато подкастів, які охоплюють всі сфери життя, завжди присутній гумор. Лексика за рахунок методу подачі досить легко засвоюється і закріплюється.

Lang8 - ви можете опублікувати для перевірки будь-який матеріал: твір, запис для блогу чи домашнє завдання. Все це буде перевірено носіями мови, зареєстрованими на сайті. У подяку, ви можете перевіряти їх вправи з російської мови.

Engvid - відеоуроки англійської мови. Усі записи розділені за категоріями в залежності від рівня знання мови і об’єднані за тематикою - можна дивитися уроки для підготовки до іспитів або уроки, що пояснюють конкретні аспекти граматики.


Exam English - це супер сайт для тих, хто готується до міжнародних мовних іспитів IELTS, TOEFL та до інших. Також ви зможете пройти онлайн тести і визначити свій рівень англійської на даний момент.


Loyalbooks - має більше 7000 безкоштовних аудіокниг англійською мовою. Завантажуйте вподобану книгу, слухайте в дорозі на роботу, додому, в будь-яку вільну хвилину і вчіть мову.


Онлайн-ресурси для вивчення англійської мови


Вчити англійську легко!
Огляд найбільш корисних та цікавих інтернет-ресурсів і додатків для вивчення англійської, які стануть у пригоді вчителям та їх учням

Вчити англійську мову можна за звичайними підручниками, а можна скористатися всіма здобутками прогресу. Наприклад, інтернет-ресурсами та різноманітними додатками, що було розроблено спеціально для легкого та цікавого навчання. Такі заняття подобаються і дорослим, і дітям, тож якщо хочете зацікавити своїх учнів, то не варто гаяти часу!
Ми пропонуємо вам топ найцікавіших сайтів та мобільних додатків, з допомогою яких можна урізноманітнити уроки та домашні завдання. Діти люблять гаджети, намагаються не випускати з рук смартфони та більше часу проводити біля комп’ютерів, то ж хай вони використовують їх із користю.

Duolingo – короткі уроки англійської

Doulingo ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­– найвідоміша платформа для вивчення англійської, яка у легкій та ігровій формі дає величезний об’єм знань. Розробники ресурсу стверджують, що 34 години, проведені разом із веселою совою-символом додатку, за рівнем ефективності нічим не поступаються цілому семестру університетських занять.
Doulingo цікавий тим, що його можна використовувати як для самоосвіти, так і в якості додаткового інструменту шкільного навчання. Найбільшою перевагою додатку є можливість навчатися в ігровому форматі, а ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­це неодмінно сподобається учням. Найбільшу увагу розробники застосунку приділили письмовим вправам та диктантам, тоді як розвиток мовних навичок відійшов на другий план.
Хто розробникАвтором проекту є Луїс фон Ан з Університету Карнегі-Меллона. У 2011 році він з командою однодумців почав створення проекту, який швидко набув статусу глобального і наразі має найбільшу в світі аудиторію.
Як можна використатиDoulingo стане у пригоді як додаток до домашнього завдання: займаючись всього по 5-10 хвилин на день (час вчитель може обрати самостійно), школярі опанують основні навички письма та побудови речень. Займатися за допомогою додатку зможуть як новачки, так і ті діти, які вже вивчали англійську ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­– для цього передбачені різні рівні.
Програма курсів побудована у вигляді дерева досягнень, а на новий рівень можна потрапити, лише набравши певну кількість балів. Але найголовніше те, що дітей можна об’єднувати у групи – це дозволить без проблем порівнювати їх результати. За допомогою таких функцій вчитель може організувати міні-змагання між учнями. Також цікавим буде тренування на час – користувач має у своєму розпорядженні 30 секунд, за які необхідно відповісти на 20 питань.
Навчання гейміфіковане – за виконання вправ учні отримують ігрову валюту, лінготи. Потім їх можна витратити на покупки в ігровому магазині або подарувати іншим користувачам. Зверніть увагу – учні не зможуть опинитися на наступному рівні, якщо не виконають усі завдання вірно. Такий підхід стане стимулом для самовдосконалення.
Завдяки ігровій формі навчання використовувати Doulingo можна навіть у початковій школі.

Lingva.Skills: повноцінний курс вивчення англійської мови

Lingva.Skills – це масштабний український проект для онлайн-вивчення англійської мови, до якого вже долучилися вітчизняні школи. Проект офіційно стартував у травні 2016 року і швидко завоював неймовірну популярність.
Хто розробникЦе соціальний проект, реалізований на базі Міністерства юстиції. Автором методики навчання є відомий поліглот та психолінгвіст Віталій Зубков. Згідно його системи, наголос треба робити не на запам’ятовування правил, а на можливість навчитися відчувати мову на інтуїтивному рівні.
Як можна використатиКурс складається з уроків, при чому кожен з них передбачає вивчення певної граматичної конструкції. Велика кількість прикладів до них (близько 100), відібрані тематичні малюнки та професійне озвучування дозволяють ідеально запам’ятати конструкцію. Вчитель англійської може використати сайт Lingva.Skills як додаток до основних аудиторних занять. За допомогою ресурсу можна:
 • закріпити набуті під час звичайного заняття знання;
 • згадати подробиці пройденої раніше теми;
 • провести адуіювання та тести.
Курс Lingva.Skills побудовано таким чином, що починати вчитися можна навіть з нульового рівня. Самі розробники кажуть, що вікових обмежень немає, але бажано долучати до навчання в першу чергу учнів середньої та старшої школи.

Lingualeo – навчаємось у формі гри

Ще один дуже відомий та цікавий ресурс для вивчення англійської. Методологія навчання, як і у випадку з Duolingo, ґрунтується на популярному нині геймінгу ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­– під час виконання завдань користувача постійно супроводжує веселе левенятко Лео. А за умови стабільної активності, виконання всіх завдань та корисні дії можна отримати ігрову валюту ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­– фрикадельки. 
Хто розробник
Засновником Lingualeo є Айнур Абулдинасиров, який свого часу працював над створенням не менш відомого проекту «Клуб носіїв мов».
Як можна використатиЗа допомогою застосунку вчитель зможе давати учням завдання на кшталт:
 • тренування навичок швидкого перекладу слів;
 • складання речень із запропонованих слів;
 • аудіювання ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­– у додатку є уроки, що передбачають прослуховування різноманітних діалогів, після чого треба виконати
 • ряд завдань (правильно побудувати речення, вставити пропущені слова тощо);
 • повторення та закріплення базових правил з граматики.
Цікавою також є можливість вдосконалювати знання мови завдяки прослуховуванню популярних пісень та перегляду мультфільмів ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­– поруч із кожним роликом можна знайти текст пісні чи діалогу.

HiNative: соціальна мережа для спілкування з носіями мов

Своєрідна соціальна мережа для тих, хто прагне вивчити англійську за допомогою спілкування з іншими людьми. HiNative виділяється можливістю живого спілкування з носіями мови, що дозволить навчитися правильної вимови.
Хто розробник
Автором додатку HiNative став японській розробник Яньян Хи, який свого часу створив відомий проект Lang-8. Саме з нього і почалася історія HiNative: з березня 2017 року реєстрація на Lang-8 була обмежена, всіх нових користувачів перенаправляли на новий ресурс.
Як можна використати
HiNative – чудовий варіант для позакласної роботи та відмінна можливість надати дітям приклад правильної вимови. Зареєструвавшись у додатку (передбачені версії для звичайних веб-браузерів, Android та iOS), школярі зможуть ставити учасникам спільноти питання, пов’язані з:
 • терміновим перекладом слів або фраз;
 • основними правилами граматики;
 • правильною вимовою;
 • навичками письма.
HiNative буде цікавий усім учням, при чому незалежно від віку, адже досвід спілкування у соцмережах є практично у кожного.

1 коментар:

 1. Кроме Lingualeo, я бы еще порекомендовала отличную школу английского языка EnglishPapa. По цене, я бы сказала, намного дешевле, для занятий с преподавателем онлайн. Первый пробный урок- бесплатно. Попробуйте.

  ВідповістиВидалити